Історична довідка

 

Навчально-науковий інститут електричної інженерії та інформаційних технологій

Історія Навчально-наукового інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління (ІЕЕСУ) розпочинається з 1980 р., коли на вечірньому факультеті Кременчуцького філіалу Харківського політехнічного інституту було запроваджено підготовку інженерів-електромеханіків за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація машинобудування». 1992 р. на базі вечірнього факультету було створено електромеханічний факультет (ЕМФ), де здійснювалася підготовка інженерів-електриків та інженерів-електромеханіків. Першим і незмінним деканом ЕМФ був кандидат фіз.-мат. наук, професор С.П. Киба.
Вагомий внесок у розвиток ЕМФ зробив заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Д.Й. Родькін, який 1998 р. очолив кафедру систем автоматизації та електроприводу. Завдяки його зусиллям було упроваджено нові форми організації освітнього процесу, науково-дослідної роботи студентів, сформовано всі умови для підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. За ініціативи Д.Й. Родькіна було започатковано повний цикл підготовки майбутніх фахівців за спеціальностями напряму «Електрична інженерія» для забезпечення потреб регіону.
З приходом на посаду ректора дійсного члена НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора М.В. Загірняка розпочався новий етап у житті університету і ЕМФ. Значна увага приділялася ліцензуванню та акредитації нових напрямів, спеціальностей, розвитку міжнародної наукової співпраці. Було засновано спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських і докторських дисертацій, формувалися наукові школи, проводилися міжнародні науково-практичні конференції, конференції молодих учених, олімпіади та конкурси студентських наукових робіт. 2004 р. на базі електромеханічного факультету було створено Інститут електромеханіки, енерго-збереження і комп’ютерних технологій (ІЕЕКТ). Першим директором інституту був професор С.П. Киба, 2006 р. відбулася реорганізація структури ІЕЕКТ і директором інституту призначено доктора технічних наук, професора О.П. Чорного.
2009 р. з набуттям КДПУ статусу класичного університету назву інституту було змінено на Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління. До складу ІЕЕСУ увійшло чотири кафедри: систем автоматичного управління та електроприводу (завідувач кафедри професор Д.Й. Родькін), електричних машин і апаратів (завідувач кафедри професор В.С. Дзюбан), систем електроспоживання та енергетичного менеджменту (в. о. завідувача кафедри доцент О.В. Бялобржеський), автоматизації та комп’ютерно- інтегрованих технологій (в. о. завідувача кафедри доцент А.Л. Перекрест), які забезпечують навчання близько 1000 студентів за денною та заочною формами за трьома освітніми рівнями:

  • «Бакалавр» (галузь знань «Електрична інженерія», спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», галузь знань «Автоматизація та приладобудування», спеціальність «Автоматизації та комп’ютерно-інтегровані технології»);
  • «Магістр» (освітньо-професійні програми «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», «Електричні машини та апарати», «Електротехнічні системи електроспоживання», «Енергетичний менеджмент» і «Кіберфізичні системи та смарт-технології»;
  • доктор філософії PhD (освітньо-наукова програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»).

Навчальний процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький корпус у складі 59 викладачів, у тому числі: два заслужені діячі науки і техніки України (М.В. Загірняк і Д.Й. Родькін), три лауреати Державної премії у галузі освіти (М.В. Загірняк, О.П. Чорний, С.А. Сергієнко), лауреат Державної премії у галузі науки і техніки (М.В. Загірняк), лауреати Премії Президента України для молодих учених (Т.В.Коренькова, А.П.Калінов, П.П. Костенко, А.В. Костенко, Д.Г. Мамчур, Ю.В. Ромашихін, В.О. Мельников, М.С. Малякова), Премії НАН України для молодих учених (В.О. Чорна), стипендіати Кабінету Міністрів України (О.В. Бялобржеський, А.Л. Перекрест, М.С.Малякова, В.В. Ченчевой).
Робота колективу ІЕЕСУ спрямована на вирішення питань забезпечення студентоцентрованого навчання, підготовку кандидатів і докторів технічних наук, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, виконання науково-дослідних робіт, організацію високого рівня науково-дослідної роботи студентів, інтернаціоналізацію освітнього процесу.
В інституті активно працюють дві наукові школи: «Електромагнітні та електро-механічні процеси в електричних машинах та апаратах» (науковий керівник доктор технічних наук, професор М.В. Загірняк); «Керування якістю перетворення енергії, моніторинг і діагностика в електротехнічних системах. Міждисциплінарні дослідження взаємодії комп’ютерних технологій та підготовки фахівців з електричної інженерії» (наукові керівники доктор технічних наук, професор Д.Й. Родькін, доктор технічних наук, професор О.П. Чорний).
Фахівці вищої кваліфікації ІЕЕСУ створюють інтелектуальну продукцію на замовлення вітчизняних і закордонних установ, підприємств та організацій. Тільки 2019 р. виконано науково-дослідних робіт на суму 0,63 млн. грн. (у т.ч. 0,13 млн. грн. – на кошти замовника) та поточного року 0,34 млн. грн. (у т.ч. 0,04 млн. грн. – на кошти замовника), що дозволяє кафедрам інституту оновлювати власну матеріально-технічну базу.
Щороку на базі ІЕЕСУ проводяться міжнародні науково-технічні конференції «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання і оптимізації», «Проблеми енергоресурсозбереження в електроенергетичних системах. Наука, освіта та практика», на яких науковці Інституту роблять кожного року 60–70 доповідей. 2017 р. та 2019 р. проведена Міжнародна конференція «IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems», а 2020 р. спільно з НТУ «Харківський політехнічний інститут» та Українською асоціацією інженерів-електриків – конференція «IEEE 25th International Conference on Problems of Automated Electric Drive. Theory and practice», матеріали яких індексуються в наукометричній базі Scopus. В інституті діють два періодичні фахові видання (група «Б»): «Електро-механічні і енергозберігаючі системи», «Інженерні і освітні технології», де науковці можуть презентувати результати своїх досліджень.
В ІЕЕСУ активно здійснюється робота з упровадження новітніх освітніх технологій у навчальний процес. Колектив інституту має передові позиції в університеті у галузі розробки віртуальних комп’ютеризованих лабораторних комплексів, комп’ютеризованих інформаційно-методичних комплексів навчальних дисциплін. Ці розробки набули визнання на щорічних міжнародних виставках навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні». Науковці інституту здобули диплом «За високі досягнення в педагогічній і науковій діяльності та вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти»; бронзові та золоті медалі у таких номінаціях: «Модернізація вищої освіти згідно з положеннями Болонського процесу», «Упровадження нових форм організації навчально-виховного процесу», «Інноватика у вищій освіті», «Упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику».
До науково-дослідної, інноваційної діяльності постійно долучаються студенти. Щороку на базі ІЕЕСУ проводиться Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», Усеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з навчальної дисципліни «Електричні машини та апарати» та дві всеукраїнські студентські олімпіади з електричної інженерії за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і навчальною дисципліною «Електричні машини та апарати». До всіх видів наукової роботи, конкурсів, олімпіад активно долучаються студенти всіх спеціальностей ІЕЕСУ, серед яких щорічно перема гають щонайменше 15 осіб. Значна увага приділяється виховній роботі серед студентів, організації їх відпочинку, спортивному та культурному дозвіллю. Результати роботи Інституту за час його існування підтверджують правильність вибраних напрямів та успішне розв’язання завдань, спрямованих на розвиток інженерної освіти в Україні.